ผมคือใครอ่านต่อ

สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ ผม Woody จากช่อง Energy for Dummies ครับ เพื่อนๆหลายคนคงจะติดตามผมจากช่อง Youtube และ Facebook หรืออาจจะเจอที่แห่งนี้โดยบังเอิญก็ตาม ผมขอสวัสดีทุกคนตรงนี้

เหตุผลที่ผมทำช่อง Energy for Dummies เพราะว่าความชอบส่วนตัวเรื่องโซล่าร์เซลล์ หลังจากเรียนจบปริญญาตรี ผมได้ตัดสินใจทำการศึกษาปริญญาโทเกี่ยวกับพลังงานทดแทนโดยตรง

และได้กลับมาทำงานในบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ให้คำปรึกษากับบริษัทผู้พัฒนาโครงการ หรือให้คำปรึกษากับธนาคารเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านวิศวกรรมที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับโครงการทั้งช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการก่อสร้าง

รวมถึงทำโมเดลเพื่อคาดการปริมาณไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้ธนาคารหรือผู้ประกอบการสามารถคาดการณ์รายได้อย่างแม่นยำ และสามารถปล่อยสินเชื่อโดยไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสถาบันการเงิน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมดูทั้งโครงการโซล่าเซลล์ และพลังงานลมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผมมองเห็นคุณค่าของการใช้พลังงงานทดแทน และแนวโน้มที่โลกของเราจะมีการเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนเป็นส่วนสำคัญในอนาคต กดเพื่ออ่านต่อ

การศึกษา

  • โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ รุ่น CUD43
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 92 สาขาวิศวกรสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท MSc Sustainable Energy Engineering ที่มหาวิทยาลัย Royal Institute of Technology (KTH) สตอกโฮล์ม สวีเดน
KTH Stockholm
Work experience

ประสบการณ์ทำงาน

  • Advance Energy Plus ที่ปรึกษาด้าน Carbon Development Mechanism (CDM)
  • Tractebel Engie ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม โครงการพลังงานทดแทน
  • Mott McDonald ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม โครงการพลังงานทดแทน

ทำไมถึงเลือกมายืนที่จุดนี้

แต่อย่างไรก็ดีสิ่งที่ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนและทำให้ผมตัดสินใจเลือกที่จะออกจากหน้าที่การงานคือ ความคาดหวังที่จะทำให้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ผู้คนสามารถนำจุดแข็งของระบบโซล่าเซลล์ไปใช้ส่งเสริมอาชีพของตนเอง

รวมถึงทำให้ผู้คนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงไฟฟ้าและการสื่อสาร ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมโซล่าร์เซลล์เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในประเทศของเรา ไม่ใช่อยู่แต่ในภาคธุรกิจเท่านั้น

ในช่วงที่ผ่านมา รัฐพยายามทำให้เกิดแรงจูงใจสำหรับภาคธุรกิจในการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตกลงไว้ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อน

แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเงินสนับสนุนที่สูญเสียไปมากนัก เราไม่ได้สร้างนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อทำให้ประเทศเรามีความสามารถในการแข่งขันในเรื่องของพลังงานทดแทน

ซ้ำยังส่งเสริมการให้เงินสนับสนุนภาคธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ แทนที่จะส่งเสริมภาคประชาชนเพื่อทำให้เกิดการกระจายรายได้ เกิดแรงขับเคลื่อนจาก SME เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างนวัตรกรรมใหม่ๆ

ทำไมต้องโซล่าเซลล์ off-grid

แต่ที่กล่าวมาไม่ใช่เพียงเหตุผลเดียวของการตัดสินใจมาอยู่ที่จุดนี้ อีกเหตุผลหนึ่งก็เพราะ ในความเป็นจริงโซล่าร์มีจุดแข็งคือการกระจายการผลิตไฟฟ้า หรือที่เราเรียกว่า Decentralization

ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศและโลกเรากำลังต้องการทำให้ความเจริญกระจายไปยังจุดต่างๆได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งพลังงานจากโซล่าเซลล์เป็นตัวช่วยหนึ่งในการทำให้รัฐไม่ต้องขยายสายส่งไปในที่ๆไม่ได้มีการใช้ไฟฟ้ามากนัก

อีกทั้งเป็นการปลดล๊อคให้ผู้คนสามารถนำที่ดินที่ห่างไกลมาใช้ประโยชน์ได้ ทำให้ไม่เกิดการกระจุกตัวในเมืองที่แออัด ทำให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสที่จะมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง ทำให้เกิดเศรษฐกิจพื้นเมืองที่เข้มแข็ง

ที่สำคัญที่สุดคือการทำให้การสื่อสารและการศึกษาทางไกล สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ซึ่งส่งผลให้ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำจากการศึกษาที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้ผมจึงมีความตั้งใจสร้างช่องทางความรู้นี้เพื่อให้หลายๆคนที่มีความสนใจในโซล่าเซลล์ได้สามารถเรียนรู้อย่างถูกวิธีและนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในบ้านเกิดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมชนบท รวมถึงไปสร้างอาชีพ หรือประยุกต์ใช้ในอาชีพของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป